Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell Municipal LGTBIQ+

L’Ajuntament de Lleida vol potenciar el diàleg i la sensibilització de la ciutadania vers les diferents orientacions afectives i sexuals per tal d’afavorir el respecte a la diversitat i la convivència. Atesa la moció promoguda per l’Associació Colors de Ponent per garantir la visibilitat i la implementació de la Llei per erradicar la LGTBI-fòbia a la ciutat de Lleida, es va acordar l'1 d'abril del 2016, entre altres accions, la creació del Consell Municipal pels drets de les persones LGTBI+ i contra la LGTBI-fòbia. Lleida actua sota el marc de la Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, i de l’art. 40.8 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que estableix que els poders públics han de promoure la igualtat de totes les persones amb independència de l'origen, la nacionalitat, el sexe, la raça, la religió, la condició social o l'orientació sexual, i també han de promoure l'erradicació del racisme, de l'antisemitisme, de la xenofòbia, de l'homofòbia i de qualsevol altra expressió que atempti contra la igualtat i la dignitat de les persones.
El Ple de l’Ajuntament en la sessió de data 29 de juliol de 2016 va nomenar els membres del Consell Municipal LGTBIQ+ en representació de la Paeria. Per decret de data 26 d’octubre de 2016 es van nomenar els membres de l’esmentat Consell a proposta i en representació de diferents organitzacions i entitats.
 • Presidència – Alcalde o regidor/a en qui delegui.
 • Vicepresidència: membre de l'Associació Colors de Ponent.

 • 1 representant polític de cada grup municipal
 • 1 regidora d’Educació, Cooperació, Drets Civils i Feminismes
 • 1 regidora de Persona, Comunitat i Agenda 2030
 • 1 regidora de Recursos Municipals, Hisenda i Salut
 • 3 representants de l'Associació Colors de Ponent

 • 1 representant del Col·legi de l'advocacia de Lleida
 • 1 representant del Servei d'Atenció Integral (SAI Territorial) de la Generalitat.
 • 2 representants d'entitats locals que treballen amb el col·lectiu LGTBIQ+.
 • 2 representants de la ciutadania de Lleida expertes en temàtica LGTBIQ+.
 • 1 representant del centre Dolors Piera de la Universitat de Lleida.
 • 1 tècnica de Feminismes de la Regidoria d'Educació, Cooperació, Drets Civils i Feminismes.
 • 1 tècnica de Salut Pública de la Regidoria de Recursos Municipals, Hisenda i Salut.

 • 1 tècnica de Drets Civils de la Regidoria d'Educació, Cooperació, Drets Civils i Feminismes.

Durant l'any 2020, a petició de les interessades i posterior acord del Plenari del Consell, es van incorporar:

 • 2 representants del Servei d'Atenció Integral (SAI Local)

 • 1 representant del Servei Trànsit Lleida.

 • 1 representant del Grup Feminista de Ponent - Dones Lleida.

 • 1 representant de Marea Lila. 

 • 1 representat del sindicat CC.OO.

 • 1 representat del sindicat U.G.T.      

Al 1r Plenari del Consell Municipal pels Drets de les Persones LGTBIQ+ i contra l'LGTBIfòbia de l'any 2021, celebrat el 13 de gener, s'aprovà el 1r Pla Municipal de Polítiques LGTBIQ+ 2021/2024, per 18 vots a favor i 3 abstencions.

Més Imatges

Contingut relacionat

El 15 de juliol de 2020 es va celebrar el 1r Plenari del Consell Municipal pels Drets de les Persones LGTBIQ+ i contra l'LGTBIfòbia de l'any 2020, amb el següent ordre del dia:

 • Aprovació de l’acta anterior
 • Constitució del Consell Municipal pels drets de les persones LGTBIQ+ i contra la LGTBIFòbia pel mandat 2019-2023
 • Proposta de noves incorporacions al Consell Municipal
 • Presentació de l’esborrany del 1r Pla Municipal de polítiques LGTBIQ+
 • Constitució de la Comissió permanent del CM

Es prengueren els següents acords:

 • Constitució del Consell Municipal pels drets de les persones LGTBIQ+ i contra la LGTBIFòbia pel mandat 2019-2023
 • Proposta de noves incorporacions al Consell Municipal: 1 repressentat del Servei d'atenció a la Diversitat Sexual i la Transsexualitat de Lleida de l'ICS (Trànsit), 1 representat de Dones Lleida, 1 representat de Marea Lila i 2 persones tècniques del Servei d'Atenció Integral al col·lectiu LGTBIQ+ (SAI) Lleida.
 • Presentació de l’esborrany del 1r Pla Municipal de polítiques LGTBIQ+.
 • Constitució de la Comissió permanent del Consell Municipal, per a l'elaboració del 1r Pla Municipal de polítiques LGTBIQ+.

Més imatges

El 9 de desembre de 2020 es va celebrar el 2n Plenari del Consell Municipal pels Drets de les Persones LGTBIQ+ i contra l'LGTBIfòbia, amb el següent ordre del dia:

 • Lectura i aprovació de l’acta anterior
 • Presentació i aprovació, si s’escau, del 1r Pla Municipal de Polítiques LGTBIQ+
 • Proposta d’incorporació de nous membres al Consell

Es van prendre els següents acords:

 • S’estudiaran i s’incorporaran les propostes i aportacions de tots els grups polítics municipals.
 • Es revisarà el Pla bianualment i a la seva finalització.
 • S’aprova, per unanimitat, la incorporació de CCOO i UGT.
 • S’informarà a la resta de sindicats (Intersindical, CGT) per si es volen incorporar al Consell.

Més imatges

EL 28 de febrer de 2019  es va celebrar el Plenari del Consell Municipal pels Drets de les persones LGBTIQ+ i contra l'LGTBIfòbia, amb el següent ordre del dia:

 • Aprovació de l’acta d’acords anterior
 • Memòria del 2018
 • Proposta d’accions per l’any 2019
 • Presentació del Servei d’Atenció Integral (SAI)
 • Presentació de la campanya de sensibilització AMB ORGULL. Per un esport inclusiu

Més imatges

EL 26 d'abril de 2018  es va celebrar el Plenari del Consell Municipal pels Drets de les persones LGBTIQ+ i contra l'LGTBIfòbia, amb el següent ordre del dia:

 • Aprovació de l’acta anterior
 • Memòria del 2017
 • Proposta d’accions per l’any 2018,

arribant als seüents acords:

 • S’aprova l’acta del plenari anterior, amb l’esmena de Francesc Gabarrell que reitera la incorporació de Dones Lleida.
 • S’aprova la Memòria d’activitats de l’any 2017 i es fa esment de la importància de l’aprovació, per decret d’Alcalde de data 17-10-2017, de les Mesures per incorporar i aplicar la nomenclatura adequada que promogui el respecte a la diversitat familiar en tots els tràmits i formularis administratius de l’Ajuntament de Lleida.
 • S’aprova el Pla d’accions per al 2018 i en concret s’acorden les actuacions següents:
  • Realitzar una anàlisi sobre la situació del col·lectiu Lgtbiq+ a la ciutat que serveixi per realitzar un Pla municipal.
  • Continuar amb la formació adreçada a treballadors i treballadores municipals al voltant de la Llei 11/2014, de 10 d’octubre.
  • Treballar per incorporar-nos a la Taula de salut del PINSAP.
  • Fer accessible la informació sobre els drets de les persones LGTBIQ+ a persones d’altres parles.
  • Incidir en la sensibilització Lgtbiq+ en el món de l’esport (Vestuaris i Campanya de sensibilització).
  • Dur a terme alguna acció (Seminari) que vinculi el dialèg interreligiós amb els drets de les persones Lgtbiq+.

EL 6 d'abril de 2017 es va celebrar el Plenari del Consell Municipal pels Drets de les persones LGBTIQ+ i contra l'LGTBIfòbia, amb el següent ordre del dia.

 • Aprovació de l’acta anterior.
 • Aprovació de les normes internes de funcionament i de la Comissió Permanent.
 • Debat i aprovació, si s’escau, de la Proposta d’accions per l’any 2017.
 • Debat i aprovació, si s’escau, de la Proposta de Mesures per a promoure el respecte a la diversitat familiar a l’ajuntament de Lleida.
 • Torn obert de paraules,

arribant als següents acords:

 • S’aproven les normes de funcionament intern i la composició de la Comissió Permanent.
 • S’aprova la Proposta d’accions pel 2017.
 • S’aprova la Proposta de mesures per promoure el respecte a la diversitat familiar a l’Ajuntament de Lleida que s’annexa com a document a la present acta.
 • S’aprova dur a terme una prova pilot en un vestuari d’un equipament esportiu municipal el darrer trimestre de l’any.

Més imatges

L'1 de desembre de 2016 es va constituir el Consell Municipal pels Drets de les persones LGTBIQ+ i contra l'LGTBIfòbia. En aquest, a banda de la constitució del Consell, es va debatre el següent ordre del dia:

 • Benvinguda i constitució del Plenari del Consell
 • Criteris de funcionament intern
 • Sol·licituds d’incorporacions al Consell
 • Torn obert de paraules,

i es va arribar als seguents acords:

 • Informar als agents socials i a Dones Lleida que es comptarà i es convocaran a participar al Consell sempre que es tractin i es treballin temes vinculats al seu àmbit de treball.
 • Es tanca la composició de la Comissió Permanent i es passarà les Normes de Règim Intern del Consell definitives per la seva aprovació en el següent plenari.
 • La Comissió Permanent proposarà les activitats a realitzar pel 2017 que s’aprovarà en el proper Plenari, seguint la proposta esmentada anteriorment sota els eixos de: recomanacions a les administracions locals, educació i formació.

Més imatges