Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Legislació vigent sobre la diversitat afectiva, sexual i de gènere, en l'àmbit Europeu. Estatal i Autonòmic, i que recullen tots els drets de les persones LGTBIQ+ i eines per lluitar contra la discriminació per orientació sexual, identitat de gènere i/o expressió de gènere.

ÀMBIT EUROPEU

Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea (any 2000). No discriminació. Capítol III. Article 21. Es prohibeix tota discriminació i, en particular, l’exercida per raó de sexe, raça, color, orígens ètnics o socials, característiques genètiques, llengua, religió o conviccions, opinions polítiques o de qualsevol altra mena, pertinença a una minoria nacional, patrimoni, naixement, discapacitat, edat o orientació sexual. https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf

Directiva 2000/78/CE, del Consell d’Europa, relativa a l’establiment d’un marc general per a la igualtat de tracte en el lloc de treball i en l’ocupació. https://www.boe.es/doue/2000/303/L00016-00022.pdf

Resolucions del Parlament Europeu del 8 de febrer de 1994, del 18 de gener de 2006 i del 24 de maig de 2012, relatives a la igualtat de drets de lesbianes i gais i a la lluita contra la discriminació i l’homofòbia.

ÀMBIT ESTATAL

Llei 13/2005, d’1 de juliol, per la que es modifica el Codi Civil en matèria de dret a contraure matrimoni (matrimoni entre persones del mateix sexe). https://www.boe.es/boe/dias/2005/07/02/pdfs/A23632-23634.pdf

Llei 14/2006, de 26 de maig, sobre tècniques de reproducció humana assistida. https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-9292-consolidado.pdf

Llei 3/2007, de 15 de març, reguladora de la rectificació registral de la menció relativa al sexe de les persones. Necessari: Certificat mèdic de disfòria de gènere (incongruència de gènere), emès per una persona professional de la psiquiatria o psicologia, més absència de trastorns de personalitat i 2 anys de trànsit (hormonació, no requereix intervenció quirúrgica de reassignació de sexe). https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-5585-consolidado.pdf

Instrucció 14610, de 23 d’octubre de 2018, de la Direcció General dels Registres i el Notariat, sobre canvi de nom al Registre Civil de persones transsexuals. https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/24/pdfs/BOE-A-2018-14610.pdf

ÀMBIT AUTONÒMIC

Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=672704

Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8307/1829843.pdf

LLEI 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8303/1828756.pdf

  •  Article 1.2: Les referències a les dones incloses en aquesta llei s'entén que inclouen les nenes i les adolescents, i, per tant, també les dones, nenes i adolescents transgènere.

  • Article 23. Modificació de l’article 70 de la Llei 5/2008.

    • 23.1. Totes les mesures i el reconeixement de drets que aquesta llei assenyala han de respectar la diversitat de gènere.

    • 23.2. Les dones transgènere que no tenen la menció de sexe registrada com a dona en la documentació oficial s'equiparen, als efectes d’aquesta llei, a les altres dones que han patit violència masclista en la mesura que es reconeixen com a dones.

Instrucció 14/2017. Implantació del Model d’atenció a les persones trans en l’àmbit del CatSalut. https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/3275/catsalut_instruccio_14_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Instrucció 1/2019, sobre l’adequació dels formularis del Departament a la Llei 11/2014. 
Instrucció 1-2019-25-04-2019 - Formularis Generalitat Catalunya

Instrucció 1/2019, per garantir els drets i la no-discriminació de les persones transgènere i intersexuals als centres penitenciaris de Catalunya: https://igualtat.gencat.cat/web/.content/Ambits/LGBTI/Servei_Atencio_Integral/SMPRAV_Instruccio_TRANS_octubre_2019.PDF

DECRET 219/2018, de 9 d'octubre, del Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals.  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7724/1697332.pdf

Llei 3/2005, de modificació del Codi de família (Llei 9/1998), de la llei d’unions estables de parella (Llei 10/1998) i el codi de successions per causa de mort (Llei 40/1991): estableix, essencialment, l’adopció per part de persones homosexuals. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/4366/424013.pdf

Estatut d’Autonomia de Catalunya. 2006. https://www.parlament.cat/document/cataleg/48089.pdf

  • Article 40.2. Protecció jurídica, econòmica i social de les diverses modalitats de família.

  • Article 40.7: Els poders públics han de promoure igualtat de les diferents unions estables... amb independència de l'orientació sexual de llurs membres.

  • Article 40.8: Els poders públics han de promoure la igualtat de totes les persones amb independència de l’origen, la nacionalitat, el sexe, la raça, la religió, la condició social o l'orientació sexual, i promoure l’erradicació del racisme, l’antisemitisme, la xenofòbia, l’homofòbia i qualsevol altra expressió que atempti contra la igualtat i la dignitat de les persones.